070320

פברואר 29, 2020
070320

Warm Up :

2-3 Sets

20sec Plank March

10sec Rest

20sec Face Pulls

10sec Rest

20sec Zombie Squat Hold

10sec Rest

20sec Zombie Sit-Ups

Strength :

4 Sets :

40m Double KB Front Rack Carry

3-10 L-Sit Tuck to Extension

(extend the legs for 2-5 seconds, pull them in for 2-5 seconds and repeat)

Metcon :

10min EMOM :

10 Alternating Reverse Lunges (with Dumbbells if you’re brave)

10 Sit-Ups

שלחו לנו ווטסאפ
איך אפשר לעזור ? :)
לשירותכם בכל נושא ושאלה.
שלחו לנו הודעת ווטסאפ
Powered by
התקשרו עכשיו